เกี่ยวกับเรา

ABOUT US

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับบริษัทพีเอกซ์สเตอร์

Company Background

        บริษัท พีเอกซ์สเตอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเครื่องมือแพทย์ และผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ด้วยระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับสากล  เช่น หน้ากากอนามัยทางการแพทย์,  ชิ้นส่วนทางการแพทย์และหลอดเก็บตัวอย่าง เป็นต้น เราผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ สำหรับกลุ่มลูกค้า โรงพยาบาล สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และอื่นๆ บริษัทมีความตั้งใจในการสร้างสรรค์งานให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ตลอดจนมุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพ รวมถึงปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง
        บริษัท พีเอกซ์สเตอร์ จำกัด ได้ผ่านการรับรอง ระบบรับรองคุณภาพสากล  ISO 13485 : 2016 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า จึงนำมาซึ่งความพึงพอใจ และความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ซึ่งใน พ.ศ. 2563 นั้นทางบริษัทยังได้เป็นผู้ผลิตหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ให้หน่วยงานรัฐ อาทิเช่น องค์การเภสัชกรรม (GPO) และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและแพร่หลาย

วิสัยทัศน์

Vision

” มุ่งมั่นเป็นผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์มาตราฐานระดับสากลโดยยึดหลัก เพื่อการดำรงชีวิตและสุขภาพที่ดีของประชาชน “

พันธกิจ

Mission

พันธกิจต่อลูกค้า

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่มีมาตรฐานระดับสากล  รักษาความลับข้อมูลของลูกค้า ราคายุติธรรม เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

พันธกิจต่อคู่แข่งทางธุรกิจ

ยึดหลักแข่งขันทางการค้าด้วยความเป็นธรรมและเคารพ กติกาทางด้านธุรกิจเน้นดำเนินธุรกิจร่วมกันที่มั่นคง และยั่งยืน

พันธกิจต่อบุคลากรในองค์กร

มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพทุกด้าน และผู้บริหารทุกระดับต้องให้การสนับสนุน ผลักดันให้มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจต่อสังคม

ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมส่วนรวม และมุ่งเน้น สินค้าที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ผลักดันให้ มีการใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อยังประโยชน์ต่อสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป

Message us